OUR MISSION / AR N-IOMAIRT


     
We are aiming to create the first Scottish outdoor sports retailer for women owned by women. The outdoor market for women is lagging behind, we want to tackle this by opening an online and physical shop based out of the outdoor capital of the UK An Gearasdan Fort William with the view to expanding. It is our dream to start manufacturing a new range of outdoor clothing for all women, to do this we intend to start by creating a shop of existing brands for women. The shop is female and LGBT+ owned.
     
Donate to our crowdfunder
_
     
Tha sinn ag amas air a' chiad bhùth spòrs a-muigh fhosgladh do bhoireannaich ann an Alba. Tha am mairgead spòrs a-muigh do bhoireannaich fada air dheireadh. Tha sinn ag iarraidh bùth fhosgladh air loidhne agus ann am priomh bhaile do spors a-muigh; a' Ghearasdan. 'S e an lèirsinn againn aodach ùr spòrs a muigh do bhoireannaich a dhèanamh san àm ri teachd- ach tha sinn a' tòiseachadh le bhith a' rèic aodach bhoireannta bho branndaichean a tha ann mar - thà. 'S ann do bhoireannaich agus muinntir LGDT+ a tha am bùth againn.